Top Game Mới | Game Private | Game Mới Ra

Game Srovietnam Map120d13 private lậu mới ra 09/08/2020

Srovietnam Map120d13 - Alpha Test: 31/7/2020 - Open Beta: 9/8/2020 - Exp 250 Drop 5 - 𝑂𝑝𝑒𝑛 𝐵𝑒𝑡𝑎 𝑂𝑛𝑙𝑖𝑛𝑒 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 10 𝑆𝑖𝑙𝑘/ 1ℎ - SRO - Silk Road Online private lậu mới ra tháng 8 2020
𝐸𝑣𝑒𝑛𝑡 𝐶ℎ𝑖𝑎 𝑆𝑒̃ 𝑁ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑁𝑔𝑎𝑦 500 𝑆𝑖𝑙𝑘 𝑉𝑖̀ 1 𝑆𝑎̂𝑛 𝐶ℎ𝑜̛𝑖 𝐿𝑎̂𝑢 𝐷𝑎̀𝑖 𝐶ℎ𝑜 𝐴𝑛ℎ 𝐸𝑚 𝐻𝑎̃𝑦 𝐶ℎ𝑢𝑛𝑔 𝑇𝑎𝑦 𝑄𝑢𝑎̉𝑛𝑔 𝐶𝑎́𝑜

𝑆𝑖𝑙𝑘 𝑆𝑒̃ 𝐴𝐷𝐷 𝑉𝑎̀𝑜 𝑁𝑔𝑎̀𝑦 𝑥𝑥/08/2020 𝑇𝑟𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝐿𝑢́𝑐 𝑂𝑝𝑒𝑛

𝐿𝑖𝑘𝑒 + 𝑐ℎ𝑖𝑎 𝑠𝑒̃ 5 đ𝑒̂́𝑛 10 𝑛ℎ𝑜́𝑚 𝐺𝑟 𝑆𝑟𝑜

𝑐𝑚𝑡 : 𝑡𝑘 + ℎ𝑖̀𝑛ℎ 𝑎̉𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑖𝑎 𝑠𝑒̃ 𝑜𝑝𝑒𝑛 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑛𝑔𝑎𝑦 𝑠𝑖𝑙𝑘

𝐴𝑖 𝐶ℎ𝑖𝑎 𝑠𝑒̉ 𝑥𝑜𝑛𝑔 𝑚𝑎̀ 𝑥𝑜́𝑎 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑠𝑒̃ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑎𝑑𝑑 𝑆𝑖𝑙𝑘

۩ Trang chủ: http://SROVIETNAM.ONLINE/ - 𝐷13 - 7 𝑁𝑔𝑜𝑎̣𝑖 𝐻𝑖̀𝑛ℎ

- 𝐶ℎ𝑜 𝐸𝑚 𝑋𝑖𝑛 𝑁ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝐶𝑎́𝑛ℎ 𝑇𝑎𝑦 𝐶𝑢̉𝑎 𝐶𝑎́𝑐 𝐵𝑎̣𝑛 Đ𝑖 𝑁𝑎̀𝑜

𝑂𝑝𝑒𝑛 𝐵𝑒𝑡𝑎 𝑂𝑛𝑙𝑖𝑛𝑒 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 10 𝑆𝑖𝑙𝑘/ 1ℎ

10 𝐴𝑐𝑐/ 1 𝑃𝐶

𝑆𝑅𝑂 𝑉𝐼𝐸̣̂𝑇 𝑁𝐴𝑀 - 𝐷13 - 𝐶𝐴𝑃 120 - 7 𝑁𝐺𝑂𝐴̣𝐼 𝐻𝐼̀𝑁𝐻

𝐴𝐿𝑃𝐻𝐴𝑇𝐸𝑆𝑇 - 31/07/2020

𝑂𝑝𝑒𝑛 𝐵𝑒𝑡𝑎 - 13ℎ - 𝑥𝑥/08/2020

𝐾ℎ𝑜́𝑎 𝑏𝑢𝑜̂𝑛 đ𝑒̂𝑚 1ℎ - 7ℎ 𝑠𝑎́𝑛𝑔

𝑂𝑝𝑒𝑛 𝐵𝑒𝑡𝑎 𝑂𝑛𝑙𝑖𝑛𝑒 𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟 110 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 10 𝑆𝑖𝑙𝑘/1ℎ/1 𝐴𝑐𝑐

۩ 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑢̉: http://SROVIETNAM.ONLINE/

❥ 𝐹𝑎𝑐𝑒𝑏𝑜𝑜𝑘:https://www.facebook.com/groups/srovnonline/

𝑇ℎ𝑎𝑚 𝑔𝑖𝑎 𝐸𝑣𝑒𝑛𝑡 𝑁ℎ𝑜́𝑚 𝑁ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑁𝑔𝑎𝑦 500 𝑆𝑖𝑙𝑘 𝑘ℎ𝑖 𝑡𝑎̣𝑜 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑉𝑎̣̂𝑡 𝑂𝑝𝑒𝑛

𝐼𝑃 : 103.200.21.117 - 𝑃𝑜𝑟𝑡 : 15779

📷

✏ 𝐶ℎ𝑢̛́𝑐 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑊𝑒𝑏𝑠𝑖𝑡𝑒: 𝑆𝑒𝑟𝑐𝑢𝑟𝑖𝑡𝑦 100%

✏ 𝐶ℎ𝑢̛́𝑐 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝐺𝑎𝑚𝑒 𝐾ℎ𝑜́𝑎 𝐼𝑇𝐸𝑀 𝑘ℎ𝑜́𝑎 𝐺𝑖𝑎𝑜 𝐷𝑖̣𝑐ℎ 𝑇𝑟𝑎́𝑛ℎ 𝑏𝑖̣ 𝐻𝑎𝑐𝑘 đ𝑜̂̀ (𝑁𝑒𝑤)

✏ 𝐶ℎ𝑢̛́𝑐 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑂𝑛𝑙𝑖𝑛𝑒 𝑁ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑆𝑖𝑙𝑘 𝑇ℎ𝑒𝑜 𝐺𝑖𝑜̛̀

✏ 𝑉𝑒́ 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 đ𝑜̂̉𝑖 𝑛𝑔𝑜𝑎̣𝑖 ℎ𝑖̀𝑛ℎ 𝑏𝑎́𝑛 𝑡𝑎̣𝑖 𝑠ℎ𝑜𝑝 𝑇𝐴

✏ 𝑀𝑎́𝑝 120 𝑐ℎ𝑢𝑎̂̉𝑛 100% 𝑚𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑖́𝑛ℎ 𝑜̂̉𝑛 đ𝑖̣𝑛ℎ 𝑐𝑎𝑜

✏ 𝑇ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑔 đ𝑎̂̀𝑦 đ𝑢̉ 𝑣𝑎̀ 𝑚𝑜̛́𝑖 𝐻𝑂𝑇 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡

✏ 𝑇ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑛𝑔ℎ𝑒̂̀ 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝 𝑉𝐼𝑃 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡

✏ 𝑉𝑢̃ 𝐾ℎ𝑖́ 𝐷13 𝑆𝑈𝑁 𝐷𝑟𝑜𝑝 𝑀𝑎𝑝 𝐽𝑢𝑝𝑖𝑡𝑒𝑟 120 (116-120) 𝐴𝑃 129>130 𝐴𝑃 𝑡𝑖̉ 𝐿𝑒̣̂ 𝑐𝑎𝑜 ℎ𝑜̛𝑛

✏ 𝑅𝐼𝑁𝐺 𝑆𝑈𝑁 𝐶ℎ𝑖̉ 𝑑𝑟𝑜𝑝 𝑡𝑎̣𝑖 𝐴𝑃 𝑞𝑢𝑎́𝑖 129~130

✏ Đ𝑖 𝑏𝑢𝑜̂𝑛 3 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ (𝐶𝑂𝑆 - 𝑆𝐴𝑀𝐴𝐾𝐴 - 𝐻𝑜̀𝑎 Đ𝑖𝑒̂̀𝑛)

✏ 𝐴𝑢𝑡𝑜 𝐵𝑢́𝑎 𝑆𝑢̛̃𝑎 𝐶ℎ𝑢̛̃𝑎

𝑇𝑖̉ 𝑙𝑒̣̂ đ𝑎̣̂𝑝 đ𝑜̂̀ 𝐶𝑎𝑝 13

𝐵𝑀𝑀 𝑇ℎ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔

1>4 : 100%

4>6 : 50%

6>8 : 30%

8>12: 𝑅𝑎𝑛𝑑𝑜𝑚 (𝑀𝑎𝑥 13)

𝐵𝑀𝑀 𝑉𝐼𝑃

1>6 : 100%

6>8 : 80%

8>12 : 𝑅𝑎𝑛𝑑𝑜𝑚 (𝑀𝑎𝑥 13)

𝑇𝑖̉ 𝑙𝑒̣̂ đ𝑎̣̂𝑝 𝑁𝑎𝑟𝑠𝑢𝑛

1>10 : 100% (𝑀𝑎𝑥 +10)

•𝑀𝑎𝑥 𝐿𝑒𝑣𝑒𝑙 : 120.

•𝑆𝑘𝑖𝑙𝑙: 120

•𝑀𝑎𝑠𝑡𝑒𝑟: 360

•𝐼𝑡𝑒𝑚 : 𝐷13 𝑉𝑢̃ 𝐾ℎ𝑖́ 𝑆𝑈𝑁 (𝐹𝑎𝑚 𝑀𝑎𝑝 𝐽𝑢𝑝𝑖𝑡𝑒𝑟 116>120) 𝐴𝑃 129>130 𝐴𝑃 𝑡𝑖̉ 𝐿𝑒̣̂ 𝑐𝑎𝑜 ℎ𝑜̛𝑛

•𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠: 𝐴𝑠𝑖𝑎𝑛 + 𝐸𝑈

•𝑅𝑎𝑡𝑒 𝐸𝑋𝑃/𝑆𝑃 : 𝑥150

•𝑅𝑎𝑡𝑒 𝐷𝑟𝑜𝑝 𝑥5

•𝑅𝑎𝑡𝑒 𝐺𝑜𝑙𝑑 𝑥5

𝐻𝑜̂̃ 𝑇𝑟𝑜̛̣ 𝑇𝑎̂𝑛 𝑇ℎ𝑢̉ 𝐾ℎ𝑖 𝑇𝐸𝑆𝑇

•𝑆𝑒́𝑡 𝑆𝑢𝑛 𝐷13+12 𝐹𝑈𝐿𝐿 𝐵𝐿𝑈𝐸 (𝐾ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑀𝑖𝑥 Đ𝑜̂̀)

•10.000.000 𝑆𝑃

•999.999.999 𝐺𝑜𝑙𝑑.

•9.999.999 𝑠𝑖𝑙𝑘.

𝐻𝑜̂̃ 𝑇𝑟𝑜̛̣ 𝑀𝑒𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑘ℎ𝑖 𝑂𝑝𝑒𝑛 𝐵𝑒𝑡𝑎

- 𝑆𝑒́𝑡 𝑆𝑈𝑁 𝐷10+8 𝐹𝑈𝐿𝐿 𝐵𝑙𝑢𝑒

- 𝑆𝑃 : 10.000.0000

- 𝑃𝑒́𝑡 𝑛ℎ𝑎̣̆𝑡 đ𝑜̂̀ , 𝐷𝐶𝑁 , 𝑝ℎ𝑢̀ 𝑡𝑢̛́𝑐 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 , 𝐻𝑃 𝑀𝑃 , 𝐶ℎ𝑎̂𝑛 𝑐ℎ𝑎̣𝑦 100% 𝐼𝑡𝑒𝑚 𝑘𝑜 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑔𝑖𝑎𝑜 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑎̂́𝑡 𝑘ℎ𝑜
Mới hơn Cũ hơn