Hướng dẫn ép Chiến Mã (Dark Horse) MU

Hướng dẫn ép Chiến Mã (Dark Horse) Mu Online


►Tạo Chiến Mã (Dark Horse)

- Nói chuyện với Nhà huấn luyện thú ở Lorencia (122,110).
- Chọn chức năng "Tái tạo linh hồn".
- Nguyên liệu:
Linh Hồn Chiến mã

Hướng dẫn ép Chiến Mã (Dark Horse) Mu Online

Ngọc Ước NguyệnHướng dẫn ép Chiến Mã (Dark Horse) Mu OnlineNgọc Hỗn NguyênHướng dẫn ép Chiến Mã (Dark Horse) Mu OnlineNgọc Tâm LinhHướng dẫn ép Chiến Mã (Dark Horse) Mu OnlineNgọc Sáng TạoHướng dẫn ép Chiến Mã (Dark Horse) Mu OnlineChiến Mã
Hướng dẫn ép Chiến Mã (Dark Horse) Mu OnlineHướng dẫn ép Chiến Mã (Dark Horse) Mu OnlineHướng dẫn ép Chiến Mã (Dark Horse) Mu OnlineHướng dẫn ép Chiến Mã (Dark Horse) Mu OnlineHướng dẫn ép Chiến Mã (Dark Horse) Mu OnlineHướng dẫn ép Chiến Mã (Dark Horse) Mu Online
x1
x5x1x5x1
 Tỷ lệ thành công cao nhất là 60%
CHÚ THÍCH:
- Chi phí Zen để tạo ra Chiến mã là 5.000.000 Zen.
- Linh Hồn Chiến Mã có thể rơi ra từ quái vật cấp 102 trở đi.
Nếu thành công sẽ nhận được Chiến Mã.
Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ bị mất.

►Phục hồi máu Chiến Mã

- Nói chuyện với Nhà huấn luyện thú ở Lorencia (122,110).
- Chọn chức năng "Phục hồi mạng sống".
- Chọn loại thú muốn hồi máu.