Hướng dẫn ép Quạ Tinh (Dark Raven) MU

Hướng dẫn ép Quạ Tinh (Dark Raven) Mu Online


►Tạo Quạ Tinh

- Nói chuyện với Nhà huấn luyện thú ở Lorencia (122,110).
- Chọn chức năng "Tái tạo linh hồn".
Nguyên liệu:
Dark Raven Spirit

Hướng dẫn ép Quạ Tinh (Dark Raven) Mu Online

Jewel of BlessHướng dẫn ép Quạ Tinh (Dark Raven) Mu OnlineChaosHướng dẫn ép Quạ Tinh (Dark Raven) Mu OnlineJewel of SoulHướng dẫn ép Quạ Tinh (Dark Raven) Mu OnlineJewel of CreationHướng dẫn ép Quạ Tinh (Dark Raven) Mu OnlineDark Raven
Hướng dẫn ép Quạ Tinh (Dark Raven) Mu OnlineHướng dẫn ép Quạ Tinh (Dark Raven) Mu OnlineHướng dẫn ép Quạ Tinh (Dark Raven) Mu OnlineHướng dẫn ép Quạ Tinh (Dark Raven) Mu OnlineHướng dẫn ép Quạ Tinh (Dark Raven) Mu OnlineHướng dẫn ép Quạ Tinh (Dark Raven) Mu Online
x1
x2x1x2x1
 Tỷ lệ thành công cao nhất là 60%
CHÚ THÍCH:
- Chi phí Zen cho việc tạo ra Dark Raven là 1.000.000 Zen.
- Dark Raven Spirit (Linh hồn họa tinh) có thể rơi từ quái vật có cấp 102 trở đi.
Nếu thành công sẽ nhận được Quạ Tinh.
Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ bị mất.

►Phục hồi máu Quạ Tinh

- Nói chuyện với Nhà huấn luyện thú ở Lorencia (122,110).
- Chọn chức năng "Phục hồi mạng sống".
- Chọn loại thú muốn hồi máu.