Hướng dẫn nâng cấp item từ lv 1 đến lv 15

♦ Hướng dẫn nâng cấp item từ lv0 đến lv6 trong game Mu Online

Cấp độTỉ lệ thành công nếu sử dụng Bless Tỉ lệ thành công nếu sử dụng Soul   Nếu thất bại
+0 lên +1 100%50% (75% nếu có luck)vật phẩm về +0
+1 lên +2 100%50% (75% nếu có luck)vật phẩm về +1
+2 lên +3 100%50% (75% nếu có luck)vật phẩm về +2
+3 lên +4 100%50% (75% nếu có luck)vật phẩm về +3
+4 lên +5 100%50% (75% nếu có luck)vật phẩm về +4
+5 lên +6 100%50% (75% nếu có luck)vật phẩm về +5♦ Hướng dẫn nâng cấp item từ lv7 đến lv9 trong game Mu Online

Cấp độTỉ lệ thành công nếu sử dụng BlessTỉ lệ thành công nếu sử dụng Soul  Nếu thất bại
+6 lên +7 Không sử dụng được50% (75% nếu có luck)vật phẩm về +0
+7 lên +8 Không sử dụng được50% (75% nếu có luck)vật phẩm về +0
+8 lên +9Không sử dụng được50% (75% nếu có luck)vật phẩm về +0


♦ Hướng dẫn nâng cấp item từ lv9 đến lv15 trong game Mu Online

Cấp độSố lượng Bless cầnSố lượng Soul cần Số lượng Chaos cần Tỉ lệ thành côngNếu thất bại
+9 lên +10 Hướng dẫn nâng cấp vật phẩm (item) từ lv 1 đến lv 15Hướng dẫn nâng cấp vật phẩm (item) từ lv 1 đến lv 15Hướng dẫn nâng cấp vật phẩm (item) từ lv 1 đến lv 1550% (có luck 75%)vật phẩm sẽ biến mất
(nếu không có bùa chao)
+10 lên +11 Hướng dẫn nâng cấp vật phẩm (item) từ lv 1 đến lv 15Hướng dẫn nâng cấp vật phẩm (item) từ lv 1 đến lv 15Hướng dẫn nâng cấp vật phẩm (item) từ lv 1 đến lv 15Hướng dẫn nâng cấp vật phẩm (item) từ lv 1 đến lv 15Hướng dẫn nâng cấp vật phẩm (item) từ lv 1 đến lv 1550% (có luck 70%)vật phẩm sẽ biến mất
(nếu không có bùa chao)
+11 lên +12 Hướng dẫn nâng cấp vật phẩm (item) từ lv 1 đến lv 15Hướng dẫn nâng cấp vật phẩm (item) từ lv 1 đến lv 15Hướng dẫn nâng cấp vật phẩm (item) từ lv 1 đến lv 15Hướng dẫn nâng cấp vật phẩm (item) từ lv 1 đến lv 15Hướng dẫn nâng cấp vật phẩm (item) từ lv 1 đến lv 15Hướng dẫn nâng cấp vật phẩm (item) từ lv 1 đến lv 15Hướng dẫn nâng cấp vật phẩm (item) từ lv 1 đến lv 1545% (có luck 70%)vật phẩm sẽ biến mất
(nếu không có bùa cha)
+12 lên +13  Hướng dẫn nâng cấp vật phẩm (item) từ lv 1 đến lv 15Hướng dẫn nâng cấp vật phẩm (item) từ lv 1 đến lv 15Hướng dẫn nâng cấp vật phẩm (item) từ lv 1 đến lv 15Hướng dẫn nâng cấp vật phẩm (item) từ lv 1 đến lv 15Hướng dẫn nâng cấp vật phẩm (item) từ lv 1 đến lv 15Hướng dẫn nâng cấp vật phẩm (item) từ lv 1 đến lv 15Hướng dẫn nâng cấp vật phẩm (item) từ lv 1 đến lv 15Hướng dẫn nâng cấp vật phẩm (item) từ lv 1 đến lv 15Hướng dẫn nâng cấp vật phẩm (item) từ lv 1 đến lv 1545% (có luck 70%)vật phẩm sẽ biến mất
(nếu không có bùa chao)
+13 lên +14  
Hướng dẫn nâng cấp vật phẩm (item) từ lv 1 đến lv 15Hướng dẫn nâng cấp vật phẩm (item) từ lv 1 đến lv 15Hướng dẫn nâng cấp vật phẩm (item) từ lv 1 đến lv 15Hướng dẫn nâng cấp vật phẩm (item) từ lv 1 đến lv 15Hướng dẫn nâng cấp vật phẩm (item) từ lv 1 đến lv 15
Hướng dẫn nâng cấp vật phẩm (item) từ lv 1 đến lv 15Hướng dẫn nâng cấp vật phẩm (item) từ lv 1 đến lv 15Hướng dẫn nâng cấp vật phẩm (item) từ lv 1 đến lv 15Hướng dẫn nâng cấp vật phẩm (item) từ lv 1 đến lv 15Hướng dẫn nâng cấp vật phẩm (item) từ lv 1 đến lv 15Hướng dẫn nâng cấp vật phẩm (item) từ lv 1 đến lv 1540% (có luck 65%)vật phẩm sẽ biến mất
(nếu không có bùa chao)
+14 lên +15    
Hướng dẫn nâng cấp vật phẩm (item) từ lv 1 đến lv 15Hướng dẫn nâng cấp vật phẩm (item) từ lv 1 đến lv 15Hướng dẫn nâng cấp vật phẩm (item) từ lv 1 đến lv 15Hướng dẫn nâng cấp vật phẩm (item) từ lv 1 đến lv 15Hướng dẫn nâng cấp vật phẩm (item) từ lv 1 đến lv 15Hướng dẫn nâng cấp vật phẩm (item) từ lv 1 đến lv 15
Hướng dẫn nâng cấp vật phẩm (item) từ lv 1 đến lv 15Hướng dẫn nâng cấp vật phẩm (item) từ lv 1 đến lv 15Hướng dẫn nâng cấp vật phẩm (item) từ lv 1 đến lv 15Hướng dẫn nâng cấp vật phẩm (item) từ lv 1 đến lv 15Hướng dẫn nâng cấp vật phẩm (item) từ lv 1 đến lv 15Hướng dẫn nâng cấp vật phẩm (item) từ lv 1 đến lv 15Hướng dẫn nâng cấp vật phẩm (item) từ lv 1 đến lv 1540% (có luck 65%)vật phẩm sẽ biến mất
(nếu không có bùa chao)

- Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100)
Hướng dẫn nâng cấp vật phẩm (item) từ lv 1 đến lv 15
- Chọn mục "Kết Hợp Bình Thường" 
- Đặt vật phẩm cần nâng cấp và số lượng ngọc cần thiết. Sau đó bấm "Kết Hợp" 
Hướng dẫn nâng cấp vật phẩm (item) từ lv 1 đến lv 15